«Ақмола облысы білім басқармасының Аққөл ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Аққөл қаласының №2 бөбекжайы» мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны

"30- жылдыққа 30 ойын"

 http://facebook.com/detskiisad.nomerdva                             

          ​    

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

Семинар-практикум Тақырыбы: «Мектепжасынадейінгібалалардыңсөйлеуіндамытудыңинновациялықтәсілдері»

27.02.2023

 

«№2 бөбекжай-бақшасы» МКҚК

Ақкөл қ.

21.02.2023 ж.

Семинар-практикум

Тақырыбы: «Мектепжасынадейінгібалалардыңсөйлеуіндамытудыңинновациялықтәсілдері»

Мақсаты: балалардыңсөйлеуіндамытуүшінпедагогтардыинновациялықтехнологияларментаныстыру.

Міндеттері:мұғалімдердісудағысаусақойындары, логоритмика, модельдеужәнесинквейнсияқтытехнологияларментаныстыру; балалардыңсөйлеуіндамытуүшінтәрбиешілердіңбілімінкеңейту. Мектепжасынадейінгібаланыңсөйлеуіндамытутуралыкәсібибілімдеңгейінарттыру.

 

Өткізунысаны «Ұшақпенұшу» іскерлікойыны

 

Семинар барысыпедагогтар"стюардессадан" (Ольга Николаевна; Наталья Павловна) кіргенкездеқатысыпотырғанпедагогтардыңкезкелгенініңатыжазылғанұшаққабилеттералады. Оларорындықтарғаотырады, оларұшақтыңсалонындакреслолартүріндеорналастырылған.                                                                               

1 стюардесса: Құрметтіжолаушылар, бізсіздіұшақтыңбортындақарсыалуғақуаныштымыз.                                                                                                                                          2 стюардесса: Ұшақтыңбортындасіздіекіұшқышқарсыалады: Линда Александровна - біріншіұшқышжәне Марина Александровна – 2 ұшқыш, оныңбасшылығыменбіздіңұшуымызмонитордабақыланады.                                                                                                  Ұшудыңбасталуытуралы фонограмма естіледі.                                                                                                1 стюардесса: А біздің ұшудыбастаңызбізқазірбір-біріңізгесыйлықтарбергіңізкеледі.

 

Мұғалімдергеарналған«Сыйлық» жаттығуы

 

- Ендісізбір-біріңізгесыйлықтарбересіз. Кез-келгенадамнанбастап, пантомима арқылымұғалімбилеттеатыжазылғанадамға (балмұздақ, кірпі, шайнек, гүлжәнет.б.) қандай да бірзатбереді, оны тек өзіжібергенадамғанаболжайдыжәнеалады, басқалары

көмектеспейді.

 

 

2 стюардесса: Ал бізөзкезегіндесізгесыйлықбергімізкеледі. (Пантомима жақсыкөңіл-күйдібейнелейді)

1 стюардесса:Осындайжақсыкөңіл-күйменбізсізгеұшуымыздыөткізудітілейміз.                        

2 стюардесса:Сізқалайойлайсыз? Бізқайдаұшамыз? (Жауаптар) бізҚұзыреттіелгеұшамыз. Ал құзыреттілікдегеніміз не?(жауаптар) «Құзыреттілік-бұл тек білім мен шеберліктенгөрікөпнәрсе. Ол белгілібір контексте психологиялықресурстарды (Дағдылар мен көзқарастардықосаалғанда) тартужәнежұмылдыруарқылыкүрделісұрауларғажауап беру қабілетінқамтиды»

1 стюардесса: Ал сізбенбіргесөйлеудідамытусаласындағыбіліміміздікеңейтудіжәнесөйлеудідамытудыоқытудағыинновациялықтехнологияларсияқтымәселеніжарықтандырудықалаймыз.

  2 стюардесса: Барлығысөйлейалады, бірақдұрыссөйлейалады, тек біреуімізғанасөйлейаламыз. Басқаларменсөйлескендебізөзойларымыздыжеткізуқұралыретіндесөйлеудіқолданамыз. Бізүшінсөйлеу-адамныңбастықажеттіліктері мен функцияларыныңбірі. Бұладамдытіріәлемніңбасқаөкілдеріненерекшелендіретінсөйлеу. Бұлбасқаадамдарменқарым-қатынасарқылыадамөзінтұлғаретіндежүзегеасырады. Біздіңойынмысалындасізмұныңбәрінекөзжеткіздіңіз. Бірқимылменбір-біріменсөйлесуқиын.

1 стюардесса: СоңғыуақыттаБҰМ - да инновациялықтехнологиялардықолданумәселесіжиікөтерілуде, өйткеніұйымдасқанқызметжұмысынаинновациялардыенгізумектепкедейінгібілім беру жүйесінжетілдіру мен реформалаудыңмаңыздышартыболыптабылады.

Сондықтанбіздің семинар-практикумныңтақырыбы: «Мектепжасынадейінгібалалардыңсөйлеуіндамытудағыинновациялықтехнологиялар» болады. Бүгінбізқызықты, біреугетаныс, ал біреугетанысемес, инновациялықтехнологияларментанысамыз:

2 стюардесса: Ана тіліадамныңжекебасынқалыптастырудаерекшерөлатқарады. Сөйлеудәстүрлітүрде педагогика мен психологиядапсихикалықдамудыңәртүрліаспектілері: ойлау, қиял, естесақтау, эмоцияларбіріктірілетінорталықретіндеқарастырылады. Мектепкедейінгіжастағыауызшамонологиялықсөйлеудідамытумектептетабыстыоқудыңнегізінқалады.

 

Денсаулықсақтаутехнологиялары (физикалықминуттар, ашықойындар, көңіл-күйминуттары; саусақгимнастикасы; өзін-өзі массаж жасаудыңкейбірәдістері (нүктелі уқалау) жәнет.б.)

Ойынтехнологиялары (тақта-баспаойындары, сюжеттік-дидактикалықойындар-сахналау, моторлысипаттағыдидактикалықойыншықтарменойындар (қағазбен, жиналмалышарлары, мұнараойындар), заттармендидактикалықойындар, ауызшаойындар, театр-ойынқызметі, саусақ театры) осы технологиялардыңбарлығымектепжасынадейінгібалалардыңсөйлеуіндамытуғаықпалетеді.

 

технологиялардыңқандайекенінескетүсірейік (мұғалімніңәңгімесініңүлгісі, өлеңжолдарын жаттаужаттау, кезең-кезеңменқараужәнесипаттау). Дәстүрлітехнологияларданайырмашылығы, инновациялық-шығармашылыққабілеттердіқалыптастырады, әлемніңстандарттыемескөзқарасын, жаңаойлаудыдамытады.

Стюардессаныңұшақтыңтұманаймағынакіруітуралыхабарландыруыестіледі.

2 стюардесса:Құрметтіжолаушылар, белбеутағудысұраңыз. Біздіңұшақтұманаймағынакіреді.

 

«Тұман» мұғалімдергеарналғанойынжаттығуы

 

1 стюардесса: Біздіңұшақтұманаймағынан аман-есенкетуіүшінсізгебіразжұмысқажет. Мақал-мәтелдерхалықтілінбайытадыжәнежандандырады. Оларауызша-халықтықсөйлеудіңкереметүлгілері, олардыңеліктеуібалағаанатілінсәттімеңгеругемүмкіндікбереді. Оларқысқа, қытырлақ, терең, ғасырларбойықалыптасқанданалыққа толы. Мақалдыкез-келгенжағдайдақолдануғаболады.

2 стюардесса: Бізәртүрліелдердіңмақал-мәтелдерінатаймыз, ал сізұқсас, бірақорысмақал-мәтелінатауыңыз керек.

Барыстыңұлы- барыс (Африка) - (аузынан түсіп қалған)

Сізтүйенікөпірдіңастынажасыраалмайсыз(Ауғанстан) - (шындық жоқ жерде сұмдық көп)

Шулыемес, тынышөзенненқорқыңыз. (Греция)- (үндемегеннен үйдей бәле шығады)

Үнсізауыз-алтын ауыз(Германия) - (аз сөз алтын – көп сөз көмір)

Кімсұраса, оладаспайды. (Финляндия) - (тілКиевкежеткізеді)

Мыңжылдықтыңөмірі мен ілімі(Қазақстан) - (еңбек ширатады, өмір үйретеді)

 

 

 

 

Стюардессаныңұшақтыңтұманаймағынаншығуытуралыхабарландыруестіледі.

 

1 стюардесса: Құрметтіжолаушылар, біздіңұшақтұманаймағынан аман-есенөтті.               2 стюардесса: Сонымен, біздіңұшуымызжалғасуда.

 

Қолдар-табиғатбізгеқандайтамашақұралберді! Егерқолдардамымаса, олардыңартықшылықтарыешқашанашылмайды. А. М. Горький былайдепжазды: «Қолбасынүйретеді, соданкейінақылды бас қолдыүйретеді, ал ақылдықолдармидыңдамуынақайта-қайтаықпалетеді» .Ғалымдарбалалардыңсөйлеутілінің даму деңгейісаусақтардыңжұқақимылдарыныңқалыптасудәрежесінетікелейбайланыстыекеніндәлелдеді. Кішкентайбаланыңсаусақтарыныңқозғалысынеғұрлымбелсендіжәнедәлболса, соғұрлымолтезірексөйлейбастайды.

 

 

1 стюардесса: Бұданәрісаусақгимнастикасытуралыболадыдепойлағаншығарсыз, бірақбізбәрімізөткізетіндәстүрліемес, судағысаусақгимнастикасытуралы айтамыз. Бұлтехнологияныңэлементітуралытолығырақ«Көбелек»кішітобыныңтәрбиешісі

М. В. Кияноваәңгімелеп береді

2 стюардесса: Сөйлеу, Музыка жәнеқозғалыстықамтитынЛогоритмиканыңкешендіәдістемесітуралы педагог-психолог А. К. Ахметоваайтып береді

1 стюардесса: К. Д. Ушинский былайдепжазды: «Баланы өзінебелгісіз бес сөзгеүйретіңіз-олұзақжәнебекеразапшегеді, бірақосындайжиырмасөздісуреттерменбайланыстырыңыз, сондаол тез үйренеді», бұл технология модельдеу.  Модельдерді, мнемотехниканықолданубалағаүйлесімдімәлімдеменібайытуғакөмектеседі.

 Б. Д. Кишкентаевабізгебұләдістуралытолығырақайтыпбереді.

  2 стюардесса: барлығытапсырманыорындады. Біздіңұшуымызжалғасуда. Сөйлеудідамытуүшінқолданылатынтағыбір технология «Синквейн»депаталадыСізбұлтехнологияныбілесіз, бірақбіз оны әлі де ескесалғымызкеледі.

Синквейн-француз сөзі, аудармада«Бесжолдантұратынөлең» дегендібілдіреді. Синквейнформасынамерикандықақын Аделаидой Крэпсижасаған, олжапонпоэзиясынасүйенген-хоку (хайку). Бұлрифмасызүшжолдантұратынкішкентайөлең, өтебаяуоқылатынқысқалығыменерекшеленетінлирикалықөлең.

 

Синквейндіқұрастыруережелері:

 

1.Синквейннің біріншіжолы-тақырып, тақырып, бірсөздентұрады (әдеттезатесім, тақырыпнемесеәрекетдегендібілдіреді).

2.Екінші жол-екісөз. Сын есімдер. Бұлсинквейнтақырыбынашатынзаттыңбелгілеріннемесеоныңқасиеттерінсипаттау.

3.Үшінші жоләдеттетақырыптыңәрекеттерінсипаттайтынүшетістіктеннемесемүшелердентұрады.

4.Төртінші жол-бұлсинквейнавторыныңмәтіндеайтылғаннәрсегежекекөзқарасынкөрсететінбірнешесөздентұратынсөзтіркесінемесесөйлем.

5.Бесінші жол-соңғы. Бірсөз – синквейндеайтылғантақырыппенбайланыстысезімдерді, ассоциациялардыбілдіретінзатесім, яғнибұлавтордыңтақырыпқажекекөрінісінемесемәнінқайталау, синоним.

Төртіншіжолдасөйлем 3-5 сөздентұруымүмкін,

ал бесіншіжолдабірсөздіңорнынаекісөзболуымүмкін. Сөйлеудіңбасқабөліктерін де қолдануғарұқсатетіледі.

 

 

 

«Семинардыңқорытындысы» - синквейнқұрастыру

2 стюардесса: біздің семинар туралысинквейндіқұрастырыңыз.

 

Сөйлеу тілі

Таза, дұрыс.                                                                                                                        

Бізүйретеміз, қайталаймыз, бекітеміз.

 

Бізсөйлеуді дамытутуралыкөпнәрсебілдік.

Ұнады!

1 стюардесса:Осылайша, барлықмұғалімдердіңміндеті-әрбалағаауызекісөйлеудіпрактикалықмеңгеруүшінжағдайжасау, сөйлеубелсенділігінкөрсетуге, қарым-қатынаспроцесіндедыбыстыайтудағдылары мен дағдыларынжетілдіругемүмкіндікберетіноңтайлытехнологияларды, әдістер мен оқытуәдістерінтаңдау.

 

Ұшудыңаяқталуытуралы фонограмма естіледі.

 

2 стюардесса:Біздіңұшуымызаяқталды, бүгінсіздіңқұзыретіңізбалаларменсөйлеудідамытубойыншажұмысыңыздақолданылатынжаңабілімментолықтырылдыдепүміттенеміз.                                                                                                                                           1 стюардесса:Қоштасуүшінбізсізгебатылжәнетабандытәрбиешілергеарналғанережелердібергімізкеледі

 

Батылжәнетабандымұғалімдергеарналғанережелер

 

Егерсізсөйлеудідамытубойыншажұмыстақиындықтарға тап болсаңыз, ондабұләрекеттікейдеемес, жиіемес, өтежиіжоспарлаңыз. 5 жылданкейінбұлоңайырақболады.Ешқашанөзсұрағыңызғаөзіңізжауапбермеңіз. Шыдаңыз, сондасізбалаларыңыздыңоғанжауапберуінкүтесіз. Сіз тек басқасұраққанемесеекінемесе он сұраққакөмектесеаласызбірақбіліңіз: сұрақтардың саны шеберлікдеңгейінекеріпропорционалды. Ешқашан«иә»немесе«жоқ» депжауапберугеболатынсұраққоймаңыз. Бұлмағынасыжоқ.  Сабақтыөткізгенненкейінрефераттытағыбірретқарапшығыңыз, балаларғақойғанбарлықсұрақтарыңыздыестесақтаңызжәне оны дәлірекбіреуіменауыстырыңыз.  Егерәңгіменәтижебермесенемесеқиынболса – күліңіз, өйткенібұлкеремет, өйткенісәттілікалда.

 

Семинарғақатысқандарыңызүшінбарлығыңызға рақмет

Просмотров: 238


Добавить комментарийВключить данные в подпись

Текст